homepage
e-mail
 20 trikov, ako si nájsť prácu
   
  Nový Čas spolu s odborníkmi z agentúry Trenkwalder práve vám, ale aj ľuďom, ktorí si po dlhšom čase hľadajú prácu, prináša základné poučky ako na to.  
  viac...  
 Na čom môžete pri hľadaní práce pohorieť
  Napriek tomu, že situácia na pracovnom trhu je vplyvom krízy vážna a voľných pracovných miest je nedostatok, pri hľadaní práce ľudia stále opakujú niektoré chyby, až sa zdá, akoby boli nepoučiteľní.  
  viac...  
 Firmy chcú lekárov, účtovníkov a IT expertov
   
  Kde sa teraz oplatí pracovať? Kde aj napriek kríze majú zamestnávatelia stále záujem o nových pracovníkov? Najmä v zdravotníctve, obchode, bankovníctve a informačných technológiách hľadajú firmy viac ľudí ako vlani.  
  viac...  
     

Editovanie videa na tabletoch

Mo­der­né tab­le­ty a te­le­fó­ny umož­ňu­jú nie­len nak­rú­ca­nie vi­dea, ale aj je­ho edi­to­va­nie, tak­že po­mo­cou svoj­ho za­ria­de­nia ľah­ko zvlád­ne­te ce­lý postpro­dukč­ný pro­ces vrá­ta­ne pub­li­ko­va­nia na YouTu­be či so­ciál­nych sie­ťach. Cie­ľom člán­ku je pred­sta­viť vhod­né ap­li­ká­cie a uká­zať pos­tup vy­tvo­re­nia vi­dea na tab­le­toch a te­le­fó­noch plat­fo­riem An­droid, iOS a Win­dows.

Zá­klad­né aj pok­ro­či­lej­šie úp­ra­vy

Mo­der­né tab­le­ty dis­po­nu­jú viac­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi tak­to­va­ný­mi na 1,5 až 2,5 GHz, re­la­tív­nym dos­tat­kom ope­rač­nej pa­mä­te a dis­ple­jom s vy­so­kým roz­lí­še­ním, tak­že umož­ňu­jú edi­to­vať aj vi­deo s vy­so­kým roz­lí­še­ním. Vzhľa­dom na mož­nos­ti do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia a po­žia­dav­ky na jed­no­du­chosť a in­tui­tív­nosť ov­lá­da­nia dis­po­nu­jú ap­li­ká­cie na edi­to­va­nie vi­dea v po­rov­na­ní s ver­zia­mi pre PC či Mac viac ale­bo me­nej re­du­ko­va­nou po­nu­kou. Niek­to­ré ap­li­ká­cie sú op­ti­ma­li­zo­va­né tak, aby sa da­li pou­ží­vať aj na te­le­fó­noch. Umož­ňu­jú zos­tri­hať jed­not­li­vé vi­deok­li­py, us­po­ria­dať ich v správ­nom po­ra­dí na ča­so­vej osi, pri­dať ti­tul­ky, rôz­ne efek­ty a pre­cho­dy.

Nepodceňujte zvuk

Zvukový kanál je rozhodujúci atribút zážitku z videa. Preto by ste pri editovaní mali zvukovej stope svojho videa venovať rovnakú, ak nie väčšiu pozornosť ako obrazu.

Android

Aplikácie na editovanie videa spravidla nie sú súčasťou štandardných distribúcií Androidu od výrobcov zariadení. Používatelia sú preto odkázaní na aplikácie tretích strán z aplikačného obchodu Google Play. Naším kritériom výberu bola obľúbenosť, preto sme vybrali najlepšie hodnotenú aplikáciu KineMaster.

V prvej etape projektu treba vybrať klipy, z ktorých bude video vytvorené. Ponuka funkcií je zobrazená formou ikon v dolnej časti náhľadovej obrazovky. Klipy na časovej osi možno usporiadať, skracovať aj rozdeľovať. Skracovanie sa realizuje posúvaním ohraničujúcich bodov vybraného klipu. Aj rozdeľovanie je intuitívne. Textové titulky, možnosť nahrávania komentára či oddelenie zvukove stopy od klipu a jej samostatné editovanie sú samozrejmosti. Medzi pokročilé črty patria prechody medzi klipmi a rôzne pokročilé efekty, aj keď pre tieto funkcie platí pravidlo, že „menej je niekedy viac.“

Video môžete exportovať na YouTube, Facebook, Google+, prípadne cloudové úložné priestory v rozlíšení full HD (1920x1080), HD (1280x720) alebo Medium Quality (720x480). Aplikácia KineMaster je v základnej verzii zadarmo. Obmedzením je vkladanie vodoznaku do vygenerovaného videa. Ak chcete exportovať videá bez vodoznaku, potrebujete platenú verziu na báze mesačného (3,56 €), alebo ročného (28,46 €) predplatného. Môžete vyskúšať aj ďalšie aplikácie z Google Play na editovanie videa, napríklad Magisto, Movie Aid, AndroVid...

iOS (iPad, iPhone)

V prípade zariadení iPad a iPhone je výber aplikácie na editovanie videa jednoznačný. Apple pribalil veľmi kvalitnú aplikáciu iMovie ako štandardnú súčasť operačného systému iOS. Ide o populárnu aplikáciu z platformy Mac OS, upravenú tak, aby dokázala využiť maximum možnosti zariadenia s iOS.

Výsledné video sa dá zdieľať cez YouTube, Facebook, Vimeo či CNN iReport, nahrať do počítača cez iTunes, prípadne pozerať na Apple TV cez AirPlay.

Okrem iMovie môžete použiť niektorú z aplikácií tretích strán, ktoré nájdete v App Store.

Windows 8.1 a Windows Phone

Najrozšírenejšie tablety a konvertibilné zariadenia pre túto platformu disponujú procesorom Intel Atom, ktorý je optimalizovaný viac na nízku spotrebu než na výkon, majú obmedzenú kapacitu 1 až 2 GB RAM a 16 až 32 GB SSD. Na takejto konfigurácii nemôžete editovať video v HD rozlíšení v klasických aplikáciách. Riešením sú aplikácie z Windows Store.

Pokiaľ potrebujete operatívne vytvoriť krátke video do jednej minúty, môžete využiť aplikáciu Videomomentky. Výsledné video sa dá poslať mailom alebo zdieľať cez YouTube či sociálne siete.

Na náročnejšie editovanie videí zložených z viacerých klipov sa nám osvedčila aplikácia Movie Edit Touch. V základnej verzii je k dispozícii zadarmo.

Aj na platforme Windows Phone môžete vytvoriť video zložené z viacerých klipov. Momentálne je v aplikačnom obchode najvyššie hodnotená vo svojej kategórii aplikácia Video Editor 8.1. Umožňuje klipy orezať a usporiadať na časovej osi. Ponuka funkcií je prehľadná a ovládanie vrátane ohraničenia klipov presné.

Verdikt

Pre všetky tri mobilné platformy sú k dispozícii kvalitné a cenovo dostupné nástroje na jednoduché aj pokročilejšie editovanie videa. Tieto aplikácie spolu s možnosťami zabudovaných kamier povyšujú tablety a smartfóny na kreatívny nástroj umožňujúci za niekoľko minút vytvoriť z nasnímaných klipov pôsobivé video a priamo z mobilného zariadenia ho zdieľať.

PC Revue | marec 2015

 
ÚvodO násGalériaKurzyKontakt
  Copyright © 2008 Softimex.sk. All rights reserved.