Spoločnosť SOFTIMEX Academy, s.r.o. vo svojom portfóliu ponúka pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÉ programy inovačného vzdelávania a moduly programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do intencií nasledujúcich oprávnení.
Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) . SOFTIMEX Academy, s.r.o. dňa 12.10.2020 , 2.2.2021 , 7.9.2021 a 16.2.2022 získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania s…
Základné informácie V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/školské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej…