Zaujíma Vás, kto Vám bude realizovať vzdelávanie? Preto tu pre Vás máme tuto sekciu, kde sa Vám pokúsime našich lektorov predstaviť bližšie.

Doc. PaedDr. Ján Záhorec, PhD. 

V spoločnosti SOFTIMEX Academy, s.r.o. je autorom a odborným garantom programov inovačného a aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci ich profesijného rozvoja Doc. PaedDr. Ján Záhorec, PhD. 

Doc. PaedDr. Ján Záhorec, PhD. pôsobí na pracovnej pozícii docent v študijnom odbore odborová didaktika so zameraním na digitálne didaktické prostriedky uplatňované v procese školskej edukácie na Katedre didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje vzdelávaniu, príprave a hodnoteniu profesijných kompetencií učiteľov a metodike vyučovania prírodovedných predmetov na úrovni regionálneho školstva. Okrem toho sa zaoberá didaktickými aspektmi aplikovania digitálnych prostriedkov vo vzdelávaní, tvorbou vzdelávacích prostredí a ich využívaním na špecifické účely.

Oblasťou jeho vedeckého skúmania je okrem uvedeného aj optimalizácia rozvoja základov školskej informatiky na prvom a druhom stupni základnej školy. V rámci pedagogickej činnosti sú súčasťou jeho portfólia akademické vzdelávacie disciplíny zamerané na formovanie a rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií študentov v rámci ich pregraduálnej prípravy učiteľskej profesie.

Previazanosť doterajších teoretických a praktických skúseností pretavil do svojej publikačnej činnosti a vedeckých aktivít. Vedecké práce má indexované v databázach Web of Science/Scopus. Bol hlavným riešiteľom/spoluriešiteľom národných projektov zameraných na výskum v oblasti vzdelávania podporovaných MŠVVaŠ SR. Participoval na riešení niekoľkých rozvojových projektov a projektov Európskeho sociálneho fondu podporovaných Európskou úniou.

Ing. Roman Malík

Expert v oblasti informačno-komunikačných technológií, lektor firmy SOFTIMEX od roku 2002, akreditované rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, od roku 2010 akreditované inovačné a aktualizačné kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve.  Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, elektrotechnická fakulta, držiteľ certifikátu Microsoft Certified Product Specialist. V minulosti tiež lektor pre Microsoft, programátor ekonomických podsystémov, správca počítačovej siete.

Ing. Vladimír Bezák

Expert pre oblasť vzdelávania v oblasti informačných technológií, lektor firmy SOFTIMEX od roku 2001, akreditované rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie, od roku 2010 akreditované inovačné a aktualizačné kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, elektrotechnická fakulta.

Ing. Jana Novická

Učiteľka odborných predmetov, informatiky v Strednej odbornej škole vo Vranove nad Topľou. V minulosti spolupracovala ako lektorka informatiky v niekoľkých projektoch vzdelávania učiteľov, napr. „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva” (ŠCI – školiace centrum informatiky), „Digitálni štúrovci”, „Využitie zariadení eBeam a TabletPC v práci učiteľa”, „Naučte sa viac” (MSITA), “Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ. Externou lektorkou firmy SOFTIMEX Academy, s.r.o. je od roku 2018 – akreditované inovačné a aktualizačné kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve.

PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.

Špecialista pre oblasť vzdelávania v oblasti informatiky a informačných technológií, využitia informačno-komunikačných technológií a moderných trendov vo vzdelávaní, lektor a koordinátor vzdelávania dospelých , lektor tvorby metodických a výučbových materiálov pre projektové vyučovanie a sociálne siete v práci učiteľa, recenzent výučbových materiálov, tvorba výučbových materiálov pre ZŠ a SŠ,koordinátor a konzultant pre tvorbu a úpravu školského vzdelávacieho programu, externý lektor firmy SOFTIMEX Academy, s.r.o. od roku 2018 – akreditované inovačné a aktualizačné kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve.