Cena za program inovačného vzdelávania od 01.01.2024: 80 eur.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne), za každý je 3 % príplatok. Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Začínajúci zamestnanec sa môže hneď vzdelávať a príplatok si uplatniť už hneď po skončení adaptačného vzdelávania. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať inovačné vzdelávanie.

Vzdelávanie podľa sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu. Vzdelávanie sa môže organizovať aj formou odbornej stáže.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa môže organizovať aj v inom jazyku ako v štátnom jazyku.

Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Školenia v rámci programov inovačného vzdelávania a modulov programov inovačného vzdelávania realizujeme priamo na Vašich školách po celom Slovensku.

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s odborným garantom vzdelávacích programov prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt).

Pripravujeme programy aj pre odborných zamestnancov a ďalšie cieľové skupiny.