Spoločnosť SOFTIMEX Academy, s.r.o. vo svojom portfóliu ponúka pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÉ programy inovačného vzdelávania a moduly programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do intencií schválených oprávnení.

Cena za program inovačného vzdelávania: 70 eur.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne), za každý je 3 % príplatok. Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Začínajúci zamestnanec sa môže hneď vzdelávať a príplatok si uplatniť už hneď po skončení adaptačného vzdelávania. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať inovačné vzdelávanie.

Vzdelávanie podľa sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu. Vzdelávanie sa môže organizovať aj formou odbornej stáže.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa môže organizovať aj v inom jazyku ako v štátnom jazyku.

Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt).

Poplatok sa účastníkovi nevracia a je na ňom, či kurz dokončí alebo nie.

Ponuka akreditovaných programov inovačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z.z.

1. Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom desktopovej softvérovej aplikácie ActivInspire a nástrojov cloudového riešenia ClassFlow podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami (od spoločnosti Promethean World Ltd) určenými pre podporu predprimárnej edukácie s akcentom ich aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami (od spoločnosti Promethean World Ltd) určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového systému ClassFlow cestou tvorby interaktívnych edukačných (gamifikačných) aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Prehlbujeme digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl o spôsobilosť v oblasti návrhu a správy vedomostných testov/kvízov (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire cloudovým prostredím ClassFlow.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

2. Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom desktopovej softvérovej aplikácie SMART Notebook a nástrojov cloudového riešenia SMART Lumio podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu predprimárnej edukácie (MŠ) s akcentom jeho aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio cestou tvorby interaktívnych gamifikačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii (SMART lab Activities; SMART Exchange; Game Based Activities; Shout it Out; SMART Response 2, Desmos, PhET)

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

3. Využitie aplikácie SMART response 2 na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti práce so softvérovým nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým riešením SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby testových relácií vedených učiteľom v rámci školského vyučovania ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

 • Využívame vo výučbe nástroj SMART response 2 ako integrálna súčasť softvérovej aplikácie SMART Notebook s podporou interaktívneho displeja SMART Board na preverovanie vedomostí žiakov v priebehu školského vyučovania;
 • Nadobúdame pokročilé digitálne zručnosti v práci s nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým prostredím SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby vedomostných otázok (typu – výber jednej správnej odpovede z viacerých alternatív odpovedí, výber viacerých správnych odpovedí z viacerých alternatív odpovedí, výber odpovede typu Áno/Nie, otázky s voľnou formou odpovede) v rámci testových relácií určených na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania vedomostných testov/kvízov sprostredkovaných žiakom prostredníctvom aplikácie SMART response 2 v rámci desktopovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

4. Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie  v oblasti využívania mobilných aplikácií v edukačnom procese.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje vybraných mobilných/tabletových aplikácií využiteľných v procese školského vyučovania, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

5. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca pri práci s digitálnym vzdelávacím obsahom s využitím tabletových zariadení.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku aplikovania digitálneho vzdelávacieho obsahu prostredníctvom inteligentných telefónov/tabletov do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

6. Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti tvorby, spracovania a využitia videa v edukačnom procese.

 • Inovujeme vedomosti o aktuálnych typoch softvérových aplikácií určených na tvorbu pútavých vzdelávacích videí aktuálne dostupných na trhu ako didaktického prostriedku školskej výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

7. Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti práce s údajmi tabelovanými v prostredí aplikácie Microsoft Excel na užívateľskej úrovni a vedieť ich efektívne aplikovať v intenciách svojej profesie.

 • Rozvíjame pokročilé digitálne zručnosti v tvorbe štatistických výpočtov, zložených funkcií na zisťovanie podmienenej početnosti, súčtu, alebo aritmetického priemeru a techník adresovania súvislých a nesúvislých oblastí vo výrazoch/funkciách využiteľných v rámci tabelovaného spracovania údajov triednej agendy (hodnotenia žiakov v rámci vedomostných, respektíve športových aktivít; tabelované (tabuľkovo spracované) spracovania údajov triednej agendy);
 • Zdokonaľujeme profesijné kompetencie o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov tabuľky pomocou funkcií;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme pokročilé digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroj rozšíreného filtrovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok, zástupných symbolov a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

8. Digitálne hlasovacie systémy ako interaktívny prostriedok výučby

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti v oblasti efektívneho využívania softvérovej aplikácie ActivInspire a hlasovacieho zariadenia ActivExpression2 pri realizácii hlasovacích aktivít vedených učiteľom a hlasovacích aktivít vedených vlastným tempom žiaka pre podporu interaktívnej výučby. Absolvent inovačného vzdelávania dokáže analyticky pracovať s výsledkami odpovedí realizovanej hlasovacej relácie, ako aj zrealizovať ich import do predvádzacieho zošita aplikácie ActivInspire a export do aplikácie Microsoft Excel. Absolvent inovačného vzdelávania si zvyšuje digitálne kompetencie v tvorbe a v administrovaní vedomostných testov v prostredí cloudovej aplikácie Socrative 2.0 určenej pre online preverovanie vedomostí žiakov v školskom vyučovaní i mimo neho.

 • Inovujeme vedomosti o trendových desktopových digitálnych hlasovacích riešeniach a cloudových aplikáciách určených na tvorbu vedomostných testov/kvízov aktuálne dostupných na trhu ako interaktívneho didaktického prostriedku výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní, editovaní a v správe hlasovacích relácií a vedomostných testov podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú aplikáciu Socrative 2.0 určenú na tvorbu a správu vedomostných online aktivít pre vyučovacie predmety svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

9. Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať a inovovať u pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (ZŠ, SŠ) digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Forms a Microsoft Sway cestou tvorby doplnkových učebných materiálov pre potreby školského vyučovania a vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

 • Rozširujeme spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní dokumentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou a koncových poznámok, krížových odkazov a možnosti ich efektívneho používania v rámci tvorby doplnkových učebných textov pre potreby školského vyučovania;
 • Vytvárame rozsiahle dokumenty v rámci vedenia triednej agendy prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia;
 • Zdokonaľujeme profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a doplnkových učebných materiálov pre žiakov alebo ďalších dokumentov triednej agendy využiteľných v intenciách svojej pedagogickej činnosti;
 • Aplikujeme vybrané nástroje a základné funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji.
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Forms (tvorba a použitie online dotazníkov a hlasovaní), Microsoft  Sway (tvorba responzívnych online prezentácií) a Microsoft OneDrive (zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku) využiteľné učiteľom v rámci realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti a vlastného profesijného rozvoja

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

10. Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie cestou vytvárania pôsobivých (video) prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom softvérových aplikácií Prezi Present a Prezi Video ako súčasť cloudovej platformy Prezi a webovej aplikácie Microsoft Sway podporujúcej tvorbu responzívnych online prezentácií a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií vzdelávacieho obsahu realizovaných prostredníctvom aplikácie Prezi Present ako súčasť cloudovej platformy Prezi, uplatniteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych videoprezentácií vzdelávacieho obsahu realizovaných prostredníctvom aplikácie Prezi Video ako súčasť cloudovej platformy Prezi cestou vyjadrovania vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vytvárať a do pedagogickej činnosti aplikovať responzívne online prezentácie prostredníctvom aplikácie Microsoft Sway s akcentom rozvoja komunikačných zručností detí, vzbudenia zvedavosti detí o prírodné reálie, vytvárania zmysluplného poznania o fungovaní sveta a spôsobilosti používať prírodovedné vedomosti podložené faktami;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

11. Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitateľskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti zameranej na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku zúčastnených v predprimárnej edukácii s využitím inovatívnych metód akými sú pojmové mapy a rozšíriť digitálne zručnosti v oblasti ich vytvárania pomocou počítačovej aplikácie FreeMind/Mindomo s cieľom inovácie svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozšíriť teoretický rámec poznatkov pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí prostredníctvom zabezpečenia rôznych aktivít zábavnou a hravou formou realizovaných v predprimárnom vzdelávaní s podporou interaktívnych riešení;
 • Rozšíriť diapazón profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie o rôzne metódy a postupy na rozvíjanie prvotných pokusov o čítanie a písanie u detí predškolského veku;
 • Nadobúdame digitálne zručnosti s desktopovou aplikáciou FreeMind, resp. Mindomo cestou tvorby obrázkových pojmových máp (doplnené informačnými zdrojmi edukačného charakteru) ako inovatívnej metódy elementárneho rozvoja prírodovednej gramotnosti detí predprimárnej edukácie.
 • Vytvoriť praktické ukážky obrázkových pojmových máp zameraných na rozvoj predčitateľských zručností detí s potenciálnou možnosťou ich efektívneho využitia v konkrétnych kurikulárnych témach;
 • Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o schopnosť efektívne aplikovať metódu pojmových máp pri vlastnej pedagogickej činnosti ako prostriedku rozvoja predčitateľských zručností detí predprimárnej edukácie.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

12. Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených gamifikačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v kontexte zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD).

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými didaktickými nástrojmi cloudovej platformy SMART Learning Suite, ClassFlow a Kahoot! určenými pre podporu gamifikácie výučby v školskom klube detí ako trend meniaci vzdelávanie;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov o spôsobilosť efektívne využívať nástroje desktopovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online cestou tvorby gamifikačných edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu s cieľom zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou u cieľovej skupiny žiakov (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) realizovaných v školskom klube detí. (SMART Notebook: Lesson Activity Toolkit 2.0; SMART lab; SMART Exchange; nástroje karty Doplnky; budovanie vlastnej aktivity – karta Doplnky; SLS Online: Game Based Activities; Shout it Out; Predpripravené šablóny aktivít);
 • Vytvárame pôsobivé vedomostné hry a kvízy s dynamickými prvkami gamifikácie prostredníctvom webovej platformy Kahoot! v rámci aktuálneho trendu zavádzania inovatívnych, zážitkových a efektívnych metód do procesu vzdelávania na ZŠ/SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje cloudového prostredia ClassFlow cestou tvorby edukačných aktivít, zábavných vedomostných hier a interaktívnych úloh založených na princípe gamifikácie, uplatniteľných v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov školského klubu detí (ŠKD);

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

13. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD).

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií a interaktívnych videí vzdelávacieho obsahu, resp. záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD, realizovaných prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi (Prezi Present; Prezi Video) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD);
 • Inovujeme didaktické prístupy k výchovno-vzdelávacím aktivitám realizovaných v školách alebo školských zariadeniach prostredníctvom pôsobivých nelineárnych prezentácií a interaktívnych videí vytvorených v prostredí cloudovej platformy Prezi;
 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti koncepcie návrhu a tvorby responzívnych prezentácií s edukačným obsahom a akcentom na cloudové riešenie Microsoft Sway;
 • Zdokonaľujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vytvárať a modifikovať responzívne online prezentácie s pôsobivým vzdelávacím obsahom, resp. obsahom z oblasti záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD, prostredníctvom aplikácie Microsoft Sway využiteľné vo výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD);

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

14. Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind a Xmind využiteľných vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD) u cieľovej skupiny žiakov.

 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti efektívneho aplikovania metódy pojmových máp vo výchovno-vzdelávacích činnostiach realizovaných v školách a v školských zariadeniach (ŠKD) ako prostriedku rozvoja samostatného učenia sa žiakov a rozvoja ich komunikačných schopností;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích činnostiach u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie Xmind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích činnostiach u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

15. Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávateľov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami , s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Sway a Formuláre Google a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti, vlastného profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania.

 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť v oblasti tvorby, štruktúrovania a formátovania textových dokumentov prostredníctvom nástrojov a funkcií aplikácie Microsoft Word využiteľných pedagogickým zamestnancom (v kategórii vychovávateľ a pedagogický asistent) pre potreby školského/mimoškolského vyučovania a svojho profesijného rozvoja;
 • Uplatňujeme vybrané nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní tabelovaných údajov využiteľných pedagogickým zamestnancom (v kategórii vychovávateľ a pedagogický asistent) v rámci vlastného profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie platformy Microsoft s akcentom na aplikáciu Microsoft Sway (tvorba responzívnych prezentácií) a Microsoft OneDrive (zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku) využiteľné učiteľom v rámci realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti a vlastného profesijného rozvoja;
 • Využívame vybrané aplikácie cloudovej platformy Disk Google s akcentom na Formuláre Google pre získavanie spätnej väzby od respondentov pri realizácii úloh v rámci vlastného profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania.
 • Vytvárame vedomostné hry a gamifikačné kvízové aktivity prostredníctvom cloudovej platformy Socrative využiteľné vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD, CVČ) u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

16. Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Sway a Teams v intenciách realizácie svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja.

 • Rozširujeme digitálne spôsobilosti v oblasti tvorby, štruktúrovania a formátovania dokumentov prostredníctvom vybraných nástrojov aplikácie Microsoft Word využiteľných pre potreby vytvárania odbornej dokumentácie začlenených žiakov a ich efektívneho aplikovania pre štandardný výkon svojich odborných činností;
 • Nadobúdame zručnosti vo vytváraní dokumentov (ako napr. listov, pozvánok, štítkov, atď.) prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia využiteľných v rámci vytvárania/vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • Zdokonaľujeme profesijné kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu ActiveX pri tvorbe elektronických pracovných listov využiteľných v intenciách vlastnej odbornej činnosti;
 • Uplatňujeme vybrané nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní tabelovaných údajov využiteľných odborným zamestnancom v intenciách svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja;
 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti koncepcie návrhu a tvorby responzívnych online prezentácií a pôsobivých multimediálnych portfólií s akcentom na cloudovú aplikáciu Microsoft Sway (Microsoft 365);
 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérovú aplikáciu Microsoft Teams v rámci realizácie odbornej činnosti a vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

17. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vytvárania pôsobivých (video) prezentácií a pútavých grafických vizuálov s integrovanými multimediálnymi a animovanými prvkami prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej odbornej činnosti a profesijného rozvoja.

 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií realizovaných prostredníctvom nástrojov cloudovej aplikácie Prezi Present (platformy Prezi) uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu a tvorby pôsobivých video-prezentácií realizovaných prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Video (platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu, tvorby a zdieľania pútavých grafických vizuálov (plagáty; animované vizualizácie; interaktívne infografiky a dashboardy/nástenky určené na vizuálnu reprezentáciu informácií; príspevky na sociálnych sieťach; animované videá formátu gifmp4) s implementovanými animovanými prvkami a vizuálnymi efektami realizovaných prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Design (platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

18. Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými grafickými softvérovými aplikáciami a ich uplatneniu v intenciách vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a vo svojom profesijnom rozvoji.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s detským kresliacim programom Tux Paint s cieľom jeho efektívneho aplikovania do vzdelávacích aktivít, cestou bádania, tvorby a vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafických editorov Revelation Natural ART, Zoner Callisto, resp. Drawing for Children vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri edukačných aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

19. Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti učiteľov predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať u pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie (MŠ) digitálnu gramotnosť o spôsobilosť efektívne uplatňovať vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 a Disk Google v intenciách svojej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní vlastných dokumentov prostredníctvom vybraných nástrojov aplikácie Microsoft Word (v rámci platformy Microsoft 365) uplatniteľných v intenciách svojej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.
 • Efektívne využívame vybrané nástroje aplikácie Microsoft Excel (v rámci platformy Microsoft 365) cestou spracovania a formátovania vlastných tabelovaných údajov uplatniteľných v intenciách svojej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.
 • Aplikujeme ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 (napr. Forms, Teams, OneDrive atď.) využiteľné učiteľkou materskej školy v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v jej ďalšom profesijnom rozvoji.
 • Využívame vybrané aplikácie cloudovej platformy Disk Google s akcentom na Formuláre Google pre získavanie spätnej väzby od respondentov pri realizácii aktivít / úloh v rámci vlastného profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy

Prihláška na stiahnutie (.doc)

20. Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií).

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti odborných zamestnancov (v príslušných kategóriách) škôl a školských zariadení v oblasti práce s rozsiahlymi údajmi tabelovanými v prostredí softvérovej aplikácie Microsoft Excel a vedieť ich efektívne aplikovať na vyššej užívateľskej úrovni v intenciách svojej profesie.

 • Uplatňujeme ďalšie softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní rozsiahlych tabelovaných údajov využiteľných odborným zamestnancom v intenciách svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti v tvorbe matematických a štatistických výpočtov, funkcií na zisťovanie podmienenej početnosti (CountIF), podmieneného súčtu (SumIFS), podmieneného aritmetického priemeru (AverageIFS) a techník adresovania súvislých či nesúvislých oblastí vo výrazoch využiteľných v rámci tabelovaného spracovania údajov odbornej dokumentácie začlenených žiakov;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov rozsiahlej tabuľky pomocou relevantných funkcií;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroje/funkcie rozšíreného filtrovania a zoraďovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok (AND/OR), zástupných symbolov (*; ?) a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • Nadobúdame zručnosti vo vytváraní elektronických formulárov a tlačív prostredníctvom základných formulárových objektov poskytovaných aplikáciou Microsoft Excel; Aplikujeme vyhľadávacie funkcie;
 • Nadobúdame zručnosti v efektívnom využívaní kontingenčných tabuliek určených predovšetkým na manipuláciu s rozsiahlymi údajmi pre potrebu ich kvantitatívnej analýzy;
 • Nadobúdame vedomosti a základné zručnosti pri tvorbe makier a ich ladení s cieľom automatizácie práce s údajmi v prostredí aplikácie Microsoft Excel.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

21. Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov v kategórii školský špeciálny pedagóg o spôsobilosť efektívne využívať vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 v intenciách realizácie svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja.

 • digitálne spôsobilosti v oblasti tvorby, štruktúrovania a formátovania dokumentov prostredníctvom vybraných softvérových nástrojov aplikácie Microsoft Word (aplikovanie sekcií, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, krížových odkazov, atď.) využiteľných pre potreby vytvárania odbornej dokumentácie začlenených žiakov a ich efektívneho aplikovania pre štandardný výkon svojich odborných činností;
 • zručnosti vo vytváraní dokumentov (ako napr. listov, pozvánok, štítkov, atď.) prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia využiteľných v rámci vytvárania/vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu ActiveX pri tvorbe elektronických pracovných listov využiteľných v intenciách vlastnej odbornej činnosti;
 • vybrané nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní tabelovaných údajov využiteľných školským špeciálnym pedagógom v intenciách svojej odbornej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja;
 • vedomostný rámec v oblasti koncepcie návrhu a tvorby responzívnych online prezentácií a pôsobivých multimediálnych portfólií s akcentom na cloudovú aplikáciu Microsoft Sway;
 • digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov v kategórii školský špeciálny pedagóg o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Teams a Microsoft Forms v rámci realizácie vlastného profesijného rozvoja cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • školský špeciálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č. 22 Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi/s deťmi s využitím vybraných grafických softvérových aplikácií

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie učiteľov (v príslušných podkategóriách), vychovávateľov a pedagogických asistentov o spôsobilosť efektívne využívať vybrané softvérové aplikácie vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri edukačných a voľnočasových aktivitách detí a mládeže realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD, CVČ).

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s detským kresliacim programom Tux Paint s cieľom jeho efektívneho aplikovania do výchovno-vzdelávacích aktivít, cestou bádania a vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti v efektívnom využívaní nástrojov grafickej aplikácie Revelation Natural ART cestou tvorby zábavných grafických aktivít uplatniteľných pri edukačných a voľnočasových aktivitách detí a mládeže realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafických editorov Zoner Callisto 5 a Drawing for Children vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri edukačných aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č.23 Uplatnenie vybraných softvérových aplikácií v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti odborných zamestnancov (v príslušných kategóriách) škôl a školských zariadení v oblasti tvorby pojmových máp a nástrojov pre získanie spätnej väzby v online prostredí vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách realizácie pracovných aktivít alebo vlastného profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej platformy Mindomo uplatniteľných odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind uplatniteľných odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, tabelovaných údajov spracovaných prostredníctvom matematických/štatistických funkcií a ich grafických vizualizácií či multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií (Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie) integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google (z angl. Google Drive); 
 • Využívame softvérovú aplikáciu Google Formuláre (z angl. Google Forms) cloudovej služby Dokumenty Google (angl. Google Docs) uplatniteľnú pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov (žiakov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy) v intenciách náplne práce odborného zamestnanca regionálneho školstva alebo v rámci jeho vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č. 24 Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontext e aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať profesijné didakticko-technologické kompetencie školských špeciálnych pedagógov o schopnosť efektívne uplatňovať softvérové aplikácie ActivInspire, ClassFlow a Socrative 2.0 (resp. Kahoot! a Quizezz) a vybrané softvérové aplikácie integrované v rámci cloudovej platformy Google Workspace vo výchovno-vzdelávacom procese u cieľovej skupiny žiakov alebo v rámci vlastného profesijného rozvoja.

 • Rozširujeme profesijné didakticko-technologické kompetencie školských špeciálnych pedagógov základných a stredných škôl o schopnosť efektívne uplatňovať nástroje softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového systému ClassFlow cestou tvorby edukačných gamifikačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v intenciách ich náplne práce alebo vlastného profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie školských špeciálnych pedagógov v oblasti koncepcie návrhu s správy vedomostných testov/kvízov (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a cloudovým prostredím ClassFlow;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie školských špeciálnych pedagógov v oblasti koncepcie návrhu s správy vedomostných testov/kvízov (vedených pedagógom resp. vlastným tempom žiaka) podporovaných vybranými softvérovými aplikáciami webu 2.0 s akcentom na Socrative 2.0, resp. Kahoot! a Quizezz uplatniteľných v intenciách ich náplne práce alebo vlastného profesijného rozvoja;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, tabelovaných údajov spracovaných prostredníctvom matematických/štatistických funkcií a ich grafických vizualizácií, ako aj multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií (Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie) integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google (z angl. Google Drive); 
 • Využívame softvérovú aplikáciu Google Formuláre (z angl. Google Forms) cloudovej služby Dokumenty Google (angl. Google Docs) uplatniteľnú pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov (žiakov/študentov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy) v intenciách náplne práce školského špeciálneho pedagóga alebo v rámci jeho vlastného profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti v spracovaní výsledkov získaných prostredníctvom kvízových/testových aktivít realizovaných aplikáciami ActivInspire, ClassFlow, Socrative 2.0, Kahoot! a Quizezz, ako aj ich exportu do aplikácie Microsoft Excel.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

školský špeciálny pedagóg

Prihláška na stiahnutie (.doc)

Pripravujeme inovačné programy aj pre ďalšie cieľové skupiny.