Spoločnosť SOFTIMEX Academy, s.r.o. vo svojom portfóliu ponúka pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÉ programy inovačného vzdelávania amoduly programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do intencií schválených oprávnení.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne). Ako poskytovateľovi vzdelávania v čase šírenia sa nákazy COVIT-19 a zákazu zhromažďovania sa nám bolo Ministerstvom školstva odporúčané využiť možnosť poskytovať vzdelávanie ON-LINE formou. Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt). Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Ponuka akreditovaných programov inovačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. platných do 11. októbra 2025

1. Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných/testovacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom (desktopovej) softvérovej aplikácie ActivInspire a nástrojov cloudového riešenia ClassFlow podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými (Promethean World Ltd) digitálnymi didaktickými prostriedkami určenými pre podporu predprimárnej edukácie (MŠ) s akcentom jeho aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými (Promethean World Ltd) digitálnymi didaktickými prostriedkami určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového systému ClassFlow cestou tvorby interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Prehlbujeme digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl o spôsobilosť v oblasti návrhu s správy testovacích aktivít vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka vo vyučovacom procese podporovaných cloudovým prostredím ClassFlow.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

2. Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom (desktopovej) softvérovej aplikácie SMART Notebook a nástrojov cloudového riešenia SMART Learning Suite Online podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu predprimárnej edukácie (MŠ) s akcentom jeho aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online cestou tvorby interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii (Lesson Activity Toolkit 2.0 – aktívne do edície 16.2; SMART lab Activities; SMART Exchange; nástroje karty Doplnky; budovanie vlastnej aktivity – karta Doplnky; Game Based Activities; Shout it Out; Predpripravené šablóny aktivít).

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

3. Využitie aplikácie SMART response 2 na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti práce so softvérovým nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým riešením SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby testových relácií vedených učiteľom v rámci školského vyučovania ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

 • Využívame vo výučbe nástroj SMART response 2 ako integrálna súčasť softvérovej aplikácie SMART Notebook s podporou interaktívneho displeja SMART Board na preverovanie vedomostí žiakov v priebehu školského vyučovania;
 • Nadobúdame pokročilé digitálne zručnosti v práci s nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým prostredím SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby vedomostných otázok (typu – výber jednej správnej odpovede z viacerých alternatív odpovedí, výber viacerých správnych odpovedí z viacerých alternatív odpovedí, výber odpovede typu Áno/Nie, otázky s voľnou formou odpovede) v rámci testových relácií určených na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania vedomostných testov/kvízov sprostredkovaných žiakom prostredníctvom aplikácie SMART response 2 v rámci desktopovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

4. Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie  v oblasti využívania mobilných aplikácií v edukačnom procese.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje vybraných mobilných/tabletových aplikácií vo vytváraní a v systémovom administrovaní testovacích aktivít a vedomostných hier využiteľných v procese školského vyučovania, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

5. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca pri práci s digitálnym vzdelávacím obsahom s využitím tabletových zariadení.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku aplikovania interaktívnych úloh a vedomostných hier určených na preverovanie a testovanie vedomostí žiakov sprostredkovaných prostredníctvom inteligentných telefónov/tabletov do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

6. Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti tvorby, spracovania a využitia videa v edukačnom procese.

 • Inovujeme vedomosti o aktuálnych typoch softvérových aplikácií určených na tvorbu pútavých vzdelávacích videí aktuálne dostupných na trhu ako didaktického prostriedku školskej výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

7. Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti práce s údajmi tabelovanými v prostredí aplikácie Microsoft Excel na užívateľskej úrovni a vedieť ich efektívne aplikovať v intenciách svojej profesie.

 • Rozvíjame pokročilé digitálne zručnosti v tvorbe štatistických výpočtov, zložených funkcií nazisťovanie podmienenej početnosti, súčtu, alebo aritmetického priemeru a techník adresovania súvislých a nesúvislých oblastí vo výrazoch/funkciách využiteľných v rámci tabelovaného spracovania údajov triednej agendy (hodnotenia žiakov v rámci vedomostných, respektíve športových aktivít; tabelované (tabuľkovo spracované) spracovania údajov triednej agendy);
 • Zdokonaľujeme profesijné kompetencie o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov tabuľky pomocou funkcií;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme pokročilé digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroj rozšíreného filtrovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok, zástupných symbolov a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

8. Digitálne hlasovacie systémy ako interaktívny prostriedok výučby

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti v oblasti efektívneho využívania softvérovej aplikácie ActivInspire a hlasovacieho zariadenia ActivExpression2 pri realizácii hlasovacích aktivít vedených učiteľom a hlasovacích aktivít vedených vlastným tempom žiaka pre podporu interaktívnej výučby. Absolvent inovačného vzdelávania dokáže analyticky pracovať s výsledkami odpovedí realizovanej hlasovacej relácie, ako aj zrealizovať ich import do predvádzacieho zošita aplikácie ActivInspire a export do aplikácie Microsoft Excel. Absolvent inovačného vzdelávania si zvyšuje digitálne kompetencie v tvorbe a v administrovaní vedomostných testov v prostredí cloudovej aplikácie Socrative 2.0 určenej pre online preverovanie vedomostí žiakov v školskom vyučovaní i mimo neho.

 • Inovujeme vedomosti o trendových desktopových digitálnych hlasovacích riešeniach a cloudových aplikáciách určených na tvorbu vedomostných testov/kvízov aktuálne dostupných na trhu ako interaktívneho didaktického prostriedku výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní, editovaní a v správe hlasovacích relácií a vedomostných testov podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov navyučovacej hodine;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú aplikáciu Socrative 2.0 určenú na tvorbu a správu vedomostných online aktivít pre vyučovacie predmety svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

9. Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať a inovovať u pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (ZŠ, SŠ) digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové nástroje aplikácie Word a Excel cestou tvorby doplnkových učebných materiálov pre potreby školského vyučovania a vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

 • Rozširujeme spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní dokumentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou a koncových poznámok, krížových odkazov a možnosti ich efektívneho používania v rámci tvorby doplnkových učebných textov pre potreby školského vyučovania;
 • Vytvárame rozsiahle dokumenty v rámci vedenia triednej agendy prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia;
 • Zdokonaľujeme profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a doplnkových učebných materiálov pre žiakov alebo ďalších dokumentov triednej agendy využiteľných v intenciách svojej pedagogickej činnosti;
 • Aplikujeme vybrané nástroje a základné funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji.
 • Aplikujeme ďalšie nástroje platformy Microsoft 365 využiteľné učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

Pripravujeme programy aj pre cieľové skupiny vychovávateľov, odborných zamestnancov a ďalšie.