Spoločnosť SOFTIMEX Academy, s.r.o. vo svojom portfóliu ponúka pre pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÉ programy inovačného vzdelávania a moduly programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do intencií schválených oprávnení.

Cena za program inovačného vzdelávania od 01.01.2024: 80 eur.

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR môže riaditeľ požiadať o refundáciu poplatku za inovačné vzdelávanie. Maximálna výška refundácie je 180€ za 60 hodín vzdelávania, avšak nie je obmedzené, koľko vzdelávaní môže jeden učiteľ absolvovať

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne), za každý je 3 % príplatok. Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Začínajúci zamestnanec sa môže hneď vzdelávať a príplatok si uplatniť už hneď po skončení adaptačného vzdelávania. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať inovačné vzdelávanie.

Vzdelávanie podľa sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu. Vzdelávanie sa môže organizovať aj formou odbornej stáže.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa môže organizovať aj v inom jazyku ako v štátnom jazyku.

Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt).

Poplatok sa účastníkovi nevracia a je na ňom, či kurz dokončí alebo nie.

Ponuka akreditovaných programov inovačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z.z.

1. Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených gamifikačných edukačných aktivít a nových interaktívnych foriem učebného materiálu prostredníctvom softvérových nástrojov desktopovej aplikácie ActivInspire a cloudového riešenia Explain Everything podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov v priebehu vyučovania v školskej učebni, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami od spoločnosti Promethean World Ltd. zameranými na inováciu výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných v oblasti predprimárnej edukácie, resp. inováciu výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ (Promethean ActivPanel; ActiView Visual Presenter);
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérové nástroje desktopovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia Explain Everything cestou tvorby edukačných aktivít, pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu a nových interaktívnych foriem učebného materiálu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine v školskej učebni (respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii), alebo v domácich podmienkach v prípade realizácie dištančného/hybridného vzdelávania;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov o spôsobilosť efektívne využívať softvérové nástroje aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia Explain Everything cestou tvorby edukačných aktivít s dynamickými prvkami gamifikácie podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácií;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov o spôsobilosť v oblasti vytvárania a administrácie vedomostných testov/kvízov a ďalších hlasovacích relácií (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

2. Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020 – IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať a inovovať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom softvérových nástrojov desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cludového prostredia SMART Lumio podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov v priebehu vyučovania v školskej učebni, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérové nástroje desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cloudového prostredia SMART Lumio cestou tvorby gamifikačných (edukačných/kvízových) aktivít prostredníctvom predpripravených šablón nástroja SMART Lesson Activity Builder, pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu a nových interaktívnych foriem učebného materiálu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine v školskej učebni (respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii), alebo v domácich podmienkach v prípade realizácie dištančného/hybridného vzdelávania;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania edukačných aktivít sprostredkovaných žiakom prostredníctvom desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a gamifikačných aktivít podporovaných cloudovým prostredím SMART Lumio do procesu školského vyučovania predmetov na primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania, resp. do procesu predprimárnej edukácie v materskej škole;
 • Nadobúdame profesijné digitálne kompetencie v oblasti vytvárania online aktivít zameraných na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ/SŠ realizovaných prostredníctvom nástroja SMART Response 2 ako integrálnej súčasti desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cloudového prostredia SMART Lumio;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania a administrácie vedomostných testov sprostredkovaných žiakom prostredníctvom nástroja SMART Response 2 do procesu školského vyučovania predmetov na primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania interaktívnych simulačných aktivít sprostredkovaných softvérovou aplikáciou PhET (integrovanej do cloudového prostredia SMART Lumio) do procesu školského vyučovania predmetov prírodovedného a technického zamerania, ktoré umožňujú žiakom učiť sa angažovaným skúmaním a objavovaním;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti práce s komplexnými interaktívnymi riešeniami využiteľnými vo vzdelávacích situáciách s akcentom na vývojovú radu interaktívnych dotykových displejov SMART Board.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

3. Digitálne didaktické prostriedky uplatniteľné v školskej výučbe na preverovanie vedomostí žiakov

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní a súčasne do oprávnenia č. 17/2020-IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať a inovovať profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti efektívneho uplatňovania vybraných softvérových aplikácií (ActivInspire, SMART Notebook Plus, Socrative 2.0) pri realizácii aktivít zameraných na preverovanie vedomostí žiakov (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) so zámerom inovácie svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozširujeme vedomosti o trendových digitálnych didaktických (desktopových a cloudových) riešeniach určených na tvorbu vedomostných testov/kvízov podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov v priebehu vyučovania v školskej učebni, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie;
 • Nadobúdame profesijné digitálne kompetencie v oblasti vytvárania online aktivít zameraných na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ/SŠ realizovaných prostredníctvom softvérového nástroja SMART Response 2, ako integrálnej súčasti desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cloudového prostredia SMART Lumio;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vo vytváraní gamifikačných testových/kvízových aktivít prostredníctvom predpripravených šablón softvérového nástroja SMART Lesson Activity Builder, ako integrálnej súčasti desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cloudového prostredia SMART Lumio;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania a administrácie vedomostných testov a gamifikačných testových/kvízových aktivít sprostredkovaných žiakom prostredníctvom softvérových nástrojov SMART Response 2 a SMART Lesson Activity Builder do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania na základnej alebo strednej škole;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o spôsobilosť v oblasti vytvárania, editácie a administrácie vedomostných testov/kvízov a ďalších hlasovacích relácií (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti koncepcie vytvárania a administrácie vedomostných testov/kvízov s dynamickými prvkami gamifikácie (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) prostredníctvom cloudovej aplikácie Socrative 2.0 uplatniteľných v intenciách realizácie ich pedagogickej činnosti;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti vo formátovaní a ďalšom analytickom spracovaní tabelovaných výsledkov v prostredí Microsoft Excel, získaných z administrácie testových aktivít realizovaných prostredníctvom softvérových aplikácií SMART Notebook Plus (SMART Response 2), SMART Lumio (SMART Lesson Activity Builder), ActivInspire (ActivExpression2) a Socrative 2.0.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

4. Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie  v oblasti využívania mobilných aplikácií v edukačnom procese.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje vybraných mobilných/tabletových aplikácií využiteľných v procese školského vyučovania, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

5. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca pri práci s digitálnym vzdelávacím obsahom s využitím tabletových zariadení.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku aplikovania digitálneho vzdelávacieho obsahu prostredníctvom inteligentných telefónov/tabletov do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

6. Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti tvorby, spracovania a využitia videa v edukačnom procese.

 • Inovujeme vedomosti o aktuálnych typoch softvérových aplikácií určených na tvorbu pútavých vzdelávacích videí aktuálne dostupných na trhu ako didaktického prostriedku školskej výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

7. Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti práce s údajmi tabelovanými v prostredí aplikácie Microsoft Excel na užívateľskej úrovni a vedieť ich efektívne aplikovať v intenciách realizácie svojej pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Uplatňujeme softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní rozsiahlych tabelovaných údajov využiteľných pedagogickým zamestnancom školy alebo školského zariadenia v intenciách svojej pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v tvorbe matematických a štatistických výpočtov na zisťovanie podmienenej početnosti, podmieneného súčtu, podmieneného aritmetického priemeru a techník adresovania súvislých či nesúvislých oblastí vo výrazoch využiteľných v intenciách vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov rozsiahlej tabuľky pomocou relevantných funkcií;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroje rozšíreného filtrovania a zoraďovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok (AND/OR), zástupných symbolov (*; ?) a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie;
 • Nadobúdame profesijné digitálne zručnosti vo vytváraní elektronických formulárov a tlačív prostredníctvom základných formulárových objektov poskytovaných aplikáciou Microsoft Excel; Aplikujeme vyhľadávacie funkcie;
 • Nadobúdame profesijné digitálne zručnosti v efektívnom využívaní kontingenčných tabuliek určených na manipuláciu s rozsiahlymi údajmi pre potrebu ich kvantitatívnej analýzy;
 • Nadobúdame vedomosti a základné digitálne zručnosti pri tvorbe makier a ich ladení s cieľom automatizácie práce s údajmi v prostredí aplikácie Microsoft Excel.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

9. Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať a inovovať u pedagogických zamestnancov regionálneho školstva profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne uplatňovať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Word, Excel, Forms a Sway cestou tvorby doplnkových učebných materiálov a relevantných digitálnych výstupov pre potreby školského vyučovania a vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

 • Rozvíjame profesijné digitálne spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní vlastných dokumentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou a koncových poznámok, krížových odkazov a možnosti ich efektívneho používania v rámci tvorby doplnkových učebných textov a ďalších textových dokumentov pre potreby školského vyučovania;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručností o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a doplnkových učebných materiálov pre žiakov alebo ďalších dokumentov triednej agendy využiteľných v intenciách pedagogickej činnosti učiteľa regionálneho školstva;
 • Aplikujeme vybrané softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji;
 • Rozvíjame digitálne zručností pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy online vedomostných testov a dotazníkov v prostredí cloudovej aplikácie Microsoft Forms uplatniteľných pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov – žiakov/študentov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Sway – tvorba a správa responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu a ďalších interaktívnych školských materiálov a na aplikáciu Microsoft OneDrive – zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku; využiteľné učiteľom pri výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách alebo v školských zariadeniach, ako aj v rámci vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

10. Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie cestou vytvárania pôsobivých nelineárnych prezentácií a (video) prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom softvérových aplikácií Prezi Present a Prezi Video ako súčasť cloudovej platformy Prezi. Zámerom vzdelávacieho programu je taktiež rozvíjať profesijné digitálne zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti návrhu a tvorby responzívnych online prezentácií prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom aplikácie Prezi Present (ako súčasť cloudovej platformy Prezi), cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacej aktivitách;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych (video)prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom aplikácie Prezi Video (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacej aktivitách;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu, resp. pôsobivých multimediálnych portfólií, prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway uplatniteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti s cieľom rozvoja komunikačných zručností detí, vzbudenia záujmu detí o prírodné reálie, vytvárania zmysluplného poznania o fungovaní sveta a spôsobilosti používať prírodovedné vedomosti podložené faktami;
 • Inovujeme pedagogické prístupy k výchovno-vzdelávacím aktivitám realizovaných v oblasti predprimárnej edukácie prostredníctvom pôsobivých nelineárnych prezentácií a (video)prezentácií vytvorených v prostredí cloudovej platformy Prezi a Microsoft Sway.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

11. Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitateľskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti zameranej na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku zúčastnených v predprimárnej edukácii s využitím inovatívnych metód akými sú pojmové mapy a rozšíriť digitálne zručnosti v oblasti ich vytvárania prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind s cieľom inovácie svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozšíriť teoretický rámec poznatkov pedagogických zamestnancov materských škôl v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí prostredníctvom zabezpečenia rôznych výchovno-vzdelávacích aktivít zábavnou a hravou formou realizovaných v predprimárnom vzdelávaní s podporou inovatívnych digitálnych riešení;
 • Rozšíriť diapazón profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie o rôzne didaktické metódy a postupy zamerané na rozvíjanie prvotných pokusov o čítanie a písanie u detí predškolského veku;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby obrázkových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind ako inovatívnej metódy elementárneho rozvoja predčitateľských a komunikačných zručností detí uplatniteľných v konkrétnych kurikulárnych témach;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby obrázkových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind ako inovatívnej metódy elementárneho rozvoja prírodovednej gramotnosti detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie o schopnosť efektívne uplatňovať metódu obrázkových máp ako prostriedku rozvoja predčitateľských zručností u cieľovej skupiny intaktných detí, ako aj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

12. Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov (ZŠ, SŠ) v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených gamifikačných edukačných aktivít, pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu a nových interaktívnych foriem učebného materiálu, prostredníctvom softvérových nástrojov desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus, ActivInspire a cloudovej platformy SMART Lumio, Explain Everything a Kahoot! v kontexte zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ).

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov ZŠ/SŠ o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérové nástroje desktopovej aplikácie SMART Notebook Plus a cloudového prostredia SMART Lumio cestou tvorby edukačných/kvízových aktivít a nových interaktívnych foriem učebného materiálu založených na princípe gamifikácie s cieľom zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou u cieľovej skupiny žiakov (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) uplatniteľných v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školskom klube detí (ŠKD);
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov ZŠ/SŠ o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérové nástroje desktopovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia Explain Everything cestou tvorby edukačných/kvízových aktivít a nových interaktívnych foriem učebného materiálu založených na princípe gamifikácie s cieľom zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou u cieľovej skupiny žiakov (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) uplatniteľných v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školskom klube detí (ŠKD);
 • Vytvárame pôsobivé vedomostné kvízy s dynamickými prvkami gamifikácie prostredníctvom cloudovej platformy Kahoot! v rámci aktuálneho trendu zavádzania inovatívnych, zážitkových a efektívnych metód do výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školskom klube detí (ŠKD);
 • Osvojujeme si princíp a metodiku aplikovania autorsky vytvorených edukačných/kvízových aktivít založených na princípe gamifikácie do výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov realizovanej v školskom klube detí (ŠKD);
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti v oblasti práce s komplexnými interaktívnymi riešeniami využiteľnými vo vzdelávacích situáciách s akcentom na vývojovú radu interaktívnych dotykových displejov SMART Board/Promethean ActivPanel.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

13. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD,CVČ).

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych prezentácií vzdelávacieho obsahu, resp. záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD prostredníctvom aplikácie Prezi Present (ako súčasť cloudovej platformy Prezi), cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych (video)prezentácií vzdelávacieho obsahu, resp. záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD prostredníctvom aplikácie Prezi Video (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu, resp. pôsobivých multimediálnych portfólií, prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway využiteľných vo výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pútavých grafických vizuálov – plagátov, grafických posterov, animovaných videí formátu gifmp4, interaktívnej infografiky určenej na vizuálnu prezentáciu informácií s implementovanými animovanými prvkami a efektami prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Design (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

14. Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti návrhu a tvorby obrázkových/pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind a Xmind využiteľných vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD) u cieľovej skupiny žiakov/študentov.

 • Rozširujeme vedomostný rámec pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti efektívneho aplikovania metódy pojmového mapovania vo výchovno-vzdelávacích činnostiach realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD) ako prostriedku rozvoja samostatného učenia sa žiakov a rozvoja ich komunikačných schopností;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu a tvorby obrázkových/pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu a tvorby obrázkových/pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie XMind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

15. Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávateľov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať a inovovať digitálne zručnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami platformy Microsoft 365 a Google Workspace a vedieť ich efektívne uplatňovať v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít, alebo v rámci ich ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Aplikujeme vybrané softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel (v rámci platformy Microsoft 365) cestou spracovania a formátovania vlastných tabelovaných údajov využiteľných pedagogickým zamestnancom v kategórii vychovávateľ a pedagogický asistent v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie alebo v ich profesijnom rozvoji;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu a pôsobivých multimediálnych portfólií prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Word – tvorba, štruktúrovanie a formátovanie rozsiahlych textových dokumentov a na aplikáciu Microsoft OneDrive – zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku, využiteľné vychovávateľom a pedagogickým asistentom v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít, alebo v rámci ich ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, vedomostných testov a formulárov, tabelovaných údajov a multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií (Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie, Google Formuláre) integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google využiteľných učiteľom materskej školy v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít, alebo v rámci jej ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Vytvárame vedomostné hry a gamifikačné kvízové aktivity prostredníctvom cloudovej aplikácie Socrative 2.0 využiteľné vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ) u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

16. Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Sway, Forms a OneDrive v intenciách realizácie svojej pracovnej činnosti a ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní vlastných dokumentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou, koncových poznámok a krížových odkazov a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách pracovnej činnosti odborného zamestnanca regionálneho školstva;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a elektronických dokumentov využiteľných v intenciách vlastnej pracovnej činnosti odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia;
 • Aplikujeme vybrané softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných odborným zamestnancom školy/školského zariadenia v intenciách svojej pracovnej činnosti alebo v jeho profesijnom rozvoji;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti odborných zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu a pôsobivých multimediálnych portfólií prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Forms – tvorba a správa online vedomostných testov a dotazníkov a na aplikáciu Microsoft OneDrive – zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku, využiteľné v intenciách pracovnej činnosti odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ako aj v rámci vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

17. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vytvárania pôsobivých (video) prezentácií a pútavých grafických vizuálov s integrovanými multimediálnymi a animovanými prvkami prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pracovnej činnosti alebo profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych prezentácií prostredníctvom aplikácie Prezi Present (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách ich pracovnej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pôsobivých nelineárnych (video)prezentácií prostredníctvom aplikácie Prezi Video (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách ich pracovnej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach;
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií, resp. pôsobivých multimediálnych portfólií, prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách ich pracovnej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy pútavých grafických vizuálov – plagátov, grafických posterov, animovaných videí formátu gifmp4, interaktívnej infografiky určenej na vizuálnu prezentáciu informácií s implementovanými animovanými prvkami a efektami prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Design (ako súčasť cloudovej platformy Prezi) a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách ich pracovnej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

18. Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie o spôsobilosť efektívne uplatňovať vybrané softvérové aplikácie v intenciách realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a vo svojom profesijnom rozvoji.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s detským kresliacim programom Tux Paint s cieľom jeho efektívneho aplikovania do výchovno-vzdelávacích aktivít, cestou bádania a vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafickej aplikácie Revelation Natural ART vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafickej aplikácie Zoner Callisto vo vytváraní pútavých grafických výstupov (vektorových, resp. bitmapových) uplatniteľných pri výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafickej aplikácie Drawing for Children vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

19. Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti učiteľov predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať a inovovať u pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácieprofesijnú digitálnu gramotnosť o spôsobilosť efektívne uplatňovať vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 a Google Workspace v intenciách svojej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní vlastných dokumentov prostredníctvom vybraných nástrojov softvérovej aplikácie Microsoft Word (v rámci platformy Microsoft 365) s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou, koncových poznámok a krížových odkazov a možnosti ich efektívneho uplatnenia v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie alebo ich ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Aplikujeme vybrané softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel (v rámci platformy Microsoft 365) cestou spracovania a formátovania vlastných tabelovaných údajov využiteľných učiteľom v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie alebo v jeho profesijnom rozvoji;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu a pôsobivých multimediálnych portfólií prostredníctvom cloudovej aplikácie Microsoft Sway;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Forms – tvorba a správa online vedomostných testov a dotazníkov a na aplikáciu Microsoft OneDrive – zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku, využiteľné učiteľom materskej školy v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít, alebo v rámci jej ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, vedomostných testov a formulárov, tabelovaných údajov a multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií (Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie, Google Formuláre) integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google využiteľných učiteľom materskej školy v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít, alebo v rámci jej ďalšieho profesijného rozvoja.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy

Prihláška na stiahnutie (.doc)

20. Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií).

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať profesijné digitálne zručnosti odborných zamestnancov (v príslušných kategóriách) regionálneho mškolstva v oblasti práce s rozsiahlymi údajmi tabelovanými v prostredí softvérovej aplikácie Microsoft Excel a vedieť ich efektívne aplikovať na vyššej užívateľskej úrovni v intenciách svojej profesie alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Uplatňujeme softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní rozsiahlych tabelovaných údajov využiteľných odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia v intenciách svojej pracovnej činnosti alebo profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti v tvorbe matematických a štatistických výpočtov na zisťovanie podmienenej početnosti, podmieneného súčtu, podmieneného aritmetického priemeru a techník adresovania súvislých či nesúvislých oblastí vo výrazoch využiteľných v rámci tabelovaného spracovania údajov odbornej dokumentácie do výchovno-vzdelávacieho procesu začlenených žiakov;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov rozsiahlej tabuľky pomocou relevantných funkcií;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroje rozšíreného filtrovania a zoraďovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok, zástupných symbolov (*; ?) a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • Nadobúdame profesijné digitálne zručnosti vo vytváraní elektronických formulárov a tlačív prostredníctvom základných formulárových objektov poskytovaných aplikáciou Microsoft Excel; Aplikujeme vyhľadávacie funkcie;
 • Nadobúdame profesijné digitálne zručnosti v efektívnom využívaní kontingenčných tabuliek určených na manipuláciu s rozsiahlymi údajmi pre potrebu ich kvantitatívnej analýzy;
 • Nadobúdame vedomosti a základné digitálne zručnosti pri tvorbe makier a ich ladení s cieľom automatizácie práce s údajmi v prostredí aplikácie Microsoft Excel.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

21. Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov v kategórii školský špeciálny pedagóg o spôsobilosť efektívne využívať vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 v intenciách realizácie svojej pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne spôsobilosti v oblasti tvorby, štruktúrovania a formátovania vlastných dokumentov prostredníctvom vybraných softvérových nástrojov aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou, koncových poznámok a krížových odkazov a možnosti ich efektívneho uplatnenia v rámci vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a doplnkových učebných materiálov pre žiakov alebo ďalších dokumentov triednej agendy využiteľných školským špeciálnym pedagógom v intenciách jeho pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Aplikujeme vybrané softvérové nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných školským špeciálnym pedagógom v intenciách jeho pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu, tvorby a správy online vedomostných testov a dotazníkov v prostredí cloudovej aplikácie Microsoft Forms uplatniteľných pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov – žiakov/študentov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
 • Využívame niektoré ďalšie softvérové aplikácie cloudovej platformy Microsoft 365 s akcentom na aplikáciu Microsoft Sway – tvorba a správa responzívnych online prezentácií vzdelávacieho obsahu a ďalších interaktívnych školských materiálov a na aplikáciu Microsoft OneDrive – zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku, využiteľné školským špeciálnym pedagógom v intenciách jeho pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • školský špeciálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č. 22 Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi/s deťmi s využitím vybraných grafických softvérových aplikácií

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie učiteľov (v príslušných podkategóriách), vychovávateľov a pedagogických asistentov o spôsobilosť efektívne využívať vybrané softvérové aplikácie vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách detí a mládeže realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ).

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s detským kresliacim programom Tux Paint s cieľom jeho efektívneho aplikovania do výchovno-vzdelávacích aktivít, cestou bádania a vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti v efektívnom využívaní nástrojov grafickej aplikácie Revelation Natural ART cestou tvorby zábavných grafických aktivít uplatniteľných pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách žiakov realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafických editorov Drawing for Children vo vytváraní pútavých grafických výstupov uplatniteľných pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách žiakov realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ);
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafických editorov Zoner Callisto 5 vo vytváraní pútavých grafických (vektorových, resp. bitmapových) vizuálov uplatniteľných pri vzdelávacích a voľnočasových aktivitách žiakov/študentov realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD, CVČ).

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č.23 Uplatnenie vybraných softvérových aplikácií v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbiť vedomosti, rozvíjať a inovovať profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov (v príslušných kategóriách) škôl a školských zariadení v oblasti tvorby pojmových máp a využívania vybraných digitálnych aplikácií platformy Google Workspace zameraných na kolaboratívnu tvorbu a správu online dokumentov a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pracovnej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov regionálneho školstva v oblasti koncepcie návrhu a tvorby obrázkových/pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie Mindomo uplatniteľných pri vlastných pracovných aktivitách realizovaných u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Využívame softvérovú aplikáciu Google Formuláre (z angl. Google Forms) integrovanú v rámci cloudovej platformy Google Workspace uplatniteľnú pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov – žiakov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy – v intenciách náplne práce odborného zamestnanca regionálneho školstva alebo v rámci jeho ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, tabelovaných údajov spracovaných prostredníctvom matematických/štatistických funkcií a ich grafických vizualizácií či multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií – Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie – integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google (z angl. Google Drive) uplatniteľných odborným zamestnancom regionálneho školstva v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít alebo v rámci jeho ďalšieho profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

č. 24 Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontext e aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je kontinuálne rozvíjať profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených vedomostných testových/kvízových aktivít a nových interaktívnych foriem učebného materiálu prostredníctvom softvérových nástrojov desktopovej aplikácie ActivInspire a cloudového riešenia Explain Everything a Socrative 2.0 (resp. Kahoot! a Quizizz) podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov v priebehu vyučovania v školskej učebni, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie. Zámerom inovačného vzdelávania je taktiež rozvíjať digitálne zručnosti v efektívnom uplatňovaní vybraných softvérových aplikácií platformy Google Workspace v intenciách realizácie svojej pedagogickej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Inovujeme vedomosti o trendových digitálnych riešeniach určených na tvorbu vedomostných testov/kvízov aktuálne dostupných na trhu ako interaktívneho didaktického prostriedku výučby, výhodách a nevýhodách ich uplatňovania v procese školského vyučovania na ZŠ a SŠ;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o spôsobilosť v oblasti vytvárania, editácie a administrácie vedomostných testov/kvízov a ďalších hlasovacích relácií (vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka) podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine;
 • Rozvíjame profesijné didakticko-technologické kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti koncepcie vytvárania a administrácie vedomostných testov/kvízov s dynamickými prvkami gamifikácie (vedených pedagógom resp. vlastným tempom žiaka) podporovaných vybranými cloudovými aplikáciami s akcentom na Socrative 2.0, resp. Kahoot! a Quizizz uplatniteľných v intenciách ich pedagogickej činnosti;
 • Využívame softvérovú aplikáciu Google Formuláre (z angl. Google Forms) integrovanú v rámci cloudovej platformy Google Workspace uplatniteľnú pri získavaní spätnej väzby od cieľovej skupiny respondentov – žiakov, zákonných zástupcov žiakov/študentov, pedagogických a odborných zamestnancov školy – v intenciách náplne práce pedagogického zamestnanca regionálneho školstva alebo v rámci jeho ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, tabelovaných údajov spracovaných prostredníctvom matematických/štatistických funkcií a ich grafických vizualizácií či multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií – Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie – integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google (z angl. Google Drive) uplatniteľných pedagogickým zamestnancom školy alebo školského zariadenia v rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít alebo ďalšieho profesijného rozvoja;
 • Rozvíjame profesijné digitálne zručnosti spracovaní tabelovaných výsledkov získaných z administrácie kvízových/testových aktivít realizovaných aplikáciami ActivInspire, Socrative 2.0, Kahoot!, Quizizz a Google Formuláre.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;
 • školský špeciálny pedagóg.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

Pripravujeme inovačné programy aj pre ďalšie cieľové skupiny.