Spoločnosť SOFTIMEX Academy, s.r.o. vo svojom portfóliu ponúka pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÉ programy inovačného vzdelávania a moduly programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do intencií schválených oprávnení.

Cena za program inovačného vzdelávania: 70 eur.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 60 vyučovacích hodín (40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne), za každý je 3 % príplatok. Prihlášky na stiahnutie pri každom programe sa posielajú alebo odovzdávajú lektorovi .

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Následne je možné získať ešte 3 % napr. za špecializačné vzdelávanie, ktoré majú ale zatiaľ oprávnenie ponúkať iba vysoké školy a organizácie zriadené ministerstvom. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania. Každým akreditovaným vzdelávaním získavate nové profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu.

Ako poskytovateľovi vzdelávania v čase šírenia sa nákazy COVID-19 a zákazu zhromažďovania sa nám bolo Ministerstvom školstva odporúčané využiť možnosť poskytovať vzdelávanie ON-LINE formou. Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka konkrétneho vzdelávacieho programu z našej ponuky a termínov vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O nás – Kontakt).

Poplatok sa účastníkovi nevracia a je na ňom, či kurz dokončí alebo nie.

Ponuka akreditovaných programov inovačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. platných do 11. októbra 2025

1. Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných/testovacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom (desktopovej) softvérovej aplikácie ActivInspire a nástrojov cloudového riešenia ClassFlow podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými (Promethean World Ltd) digitálnymi didaktickými prostriedkami určenými pre podporu predprimárnej edukácie (MŠ) s akcentom jeho aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými (Promethean World Ltd) digitálnymi didaktickými prostriedkami určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového systému ClassFlow cestou tvorby interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Prehlbujeme digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl o spôsobilosť v oblasti návrhu s správy testovacích aktivít vedených učiteľom alebo vlastným tempom žiaka vo vyučovacom procese podporovaných cloudovým prostredím ClassFlow.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

2. Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom (desktopovej) softvérovej aplikácie SMART Notebook a nástrojov cloudového riešenia SMART Learning Suite Online podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, ako aj aktivizáciu žiakov v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy na vyučovanie.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu predprimárnej edukácie (MŠ) s akcentom jeho aplikovania do vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými digitálnymi didaktickými prostriedkami v rámci softvérového riešenia SMART Learning Suite určenými pre podporu interaktívnej výučby predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online cestou tvorby interaktívnych edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu podporujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine, respektíve detí zúčastnených v predprimárnej edukácii (Lesson Activity Toolkit 2.0 – aktívne do edície 16.2; SMART lab Activities; SMART Exchange; nástroje karty Doplnky; budovanie vlastnej aktivity – karta Doplnky; Game Based Activities; Shout it Out; Predpripravené šablóny aktivít).

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

3. Využitie aplikácie SMART response 2 na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti práce so softvérovým nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým riešením SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby testových relácií vedených učiteľom v rámci školského vyučovania ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

 • Využívame vo výučbe nástroj SMART response 2 ako integrálna súčasť softvérovej aplikácie SMART Notebook s podporou interaktívneho displeja SMART Board na preverovanie vedomostí žiakov v priebehu školského vyučovania;
 • Nadobúdame pokročilé digitálne zručnosti v práci s nástrojom SMART response 2 podporovaného desktopovou aplikáciou SMART Notebook a cloudovým prostredím SMART Learning Suite Online v kontexte tvorby vedomostných otázok (typu – výber jednej správnej odpovede z viacerých alternatív odpovedí, výber viacerých správnych odpovedí z viacerých alternatív odpovedí, výber odpovede typu Áno/Nie, otázky s voľnou formou odpovede) v rámci testových relácií určených na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ;
 • Osvojujeme si metodiku aplikovania vedomostných testov/kvízov sprostredkovaných žiakom prostredníctvom aplikácie SMART response 2 v rámci desktopovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania na ZŠ a SŠ;

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

4. Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie  v oblasti využívania mobilných aplikácií v edukačnom procese.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje vybraných mobilných/tabletových aplikácií využiteľných v procese školského vyučovania, ako aj v domácich podmienkach ako vhodnej prípravy žiakov na vyučovanie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

5. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca pri práci s digitálnym vzdelávacím obsahom s využitím tabletových zariadení.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku aplikovania digitálneho vzdelávacieho obsahu prostredníctvom inteligentných telefónov/tabletov do procesu školského vyučovania predmetov svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

6. Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti tvorby, spracovania a využitia videa v edukačnom procese.

 • Inovujeme vedomosti o aktuálnych typoch softvérových aplikácií určených na tvorbu pútavých vzdelávacích videí aktuálne dostupných na trhu ako didaktického prostriedku školskej výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ;
 • majster odbornej výchovy;
 • pedagogický asistent.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

7. Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti práce s údajmi tabelovanými v prostredí aplikácie Microsoft Excel na užívateľskej úrovni a vedieť ich efektívne aplikovať v intenciách svojej profesie.

 • Rozvíjame pokročilé digitálne zručnosti v tvorbe štatistických výpočtov, zložených funkcií na zisťovanie podmienenej početnosti, súčtu, alebo aritmetického priemeru a techník adresovania súvislých a nesúvislých oblastí vo výrazoch/funkciách využiteľných v rámci tabelovaného spracovania údajov triednej agendy (hodnotenia žiakov v rámci vedomostných, respektíve športových aktivít; tabelované (tabuľkovo spracované) spracovania údajov triednej agendy);
 • Zdokonaľujeme profesijné kompetencie o spôsobilosť efektívneho aplikovania pokročilých podmienok a techník podmieneného formátovania záznamov tabuľky pomocou funkcií;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní kumulatívnych grafických vizualizácií tabelovaných údajov v kontexte zmeny atribútov jednotlivých prvkov grafu;
 • Rozširujeme pokročilé digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne aplikovať nástroj rozšíreného filtrovania rozsiahlych tabelovaných údajov pomocou definovania zložených logických podmienok, zástupných symbolov a funkcie Subtotal využiteľnej v rámci vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

8. Digitálne hlasovacie systémy ako interaktívny prostriedok výučby

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť vedomosti, rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti v oblasti efektívneho využívania softvérovej aplikácie ActivInspire a hlasovacieho zariadenia ActivExpression2 pri realizácii hlasovacích aktivít vedených učiteľom a hlasovacích aktivít vedených vlastným tempom žiaka pre podporu interaktívnej výučby. Absolvent inovačného vzdelávania dokáže analyticky pracovať s výsledkami odpovedí realizovanej hlasovacej relácie, ako aj zrealizovať ich import do predvádzacieho zošita aplikácie ActivInspire a export do aplikácie Microsoft Excel. Absolvent inovačného vzdelávania si zvyšuje digitálne kompetencie v tvorbe a v administrovaní vedomostných testov v prostredí cloudovej aplikácie Socrative 2.0 určenej pre online preverovanie vedomostí žiakov v školskom vyučovaní i mimo neho.

 • Inovujeme vedomosti o trendových desktopových digitálnych hlasovacích riešeniach a cloudových aplikáciách určených na tvorbu vedomostných testov/kvízov aktuálne dostupných na trhu ako interaktívneho didaktického prostriedku výučby, výhodách a nevýhodách ich nasadzovania do procesu vyučovania v oblasti regionálneho školstva;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti vo vytváraní, editovaní a v správe hlasovacích relácií a vedomostných testov podporovaných softvérovou aplikáciou ActivInspire a digitálnym hlasovacím zariadením ActivExpression2 podnecujúcich aktivizáciu a pozornosť žiakov na vyučovacej hodine;
 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú aplikáciu Socrative 2.0 určenú na tvorbu a správu vedomostných online aktivít pre vyučovacie predmety svojho aprobačného zamerania.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

9. Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 17/2020 – IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať a inovovať u pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (ZŠ, SŠ) digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové nástroje aplikácie Word a Excel cestou tvorby doplnkových učebných materiálov pre potreby školského vyučovania a vedenia príslušnej pedagogickej dokumentácie.

 • Rozširujeme spôsobilosti v tvorbe, štruktúrovaní a formátovaní dokumentov prostredníctvom aplikácie Microsoft Word s tendenciou nastavenia a aplikovania sekcií, zlomov strán, referencií, citácií, obsahu, registra pojmov, číslovaných objektov, poznámok pod čiarou a koncových poznámok, krížových odkazov a možnosti ich efektívneho používania v rámci tvorby doplnkových učebných textov pre potreby školského vyučovania;
 • Vytvárame rozsiahle dokumenty v rámci vedenia triednej agendy prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia;
 • Zdokonaľujeme profesijné digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu a prvkov ActiveX pri tvorbe interaktívnych pracovných listov, testov a doplnkových učebných materiálov pre žiakov alebo ďalších dokumentov triednej agendy využiteľných v intenciách svojej pedagogickej činnosti;
 • Aplikujeme vybrané nástroje a základné funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní tabelovaných údajov využiteľných učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji.
 • Aplikujeme ďalšie nástroje platformy Microsoft 365 využiteľné učiteľom v rámci vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a v jeho profesijnom rozvoji.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov: 

 • učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy; 
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

10. Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie cestou vytvárania pôsobivých prezentácií vzdelávacieho obsahu a obrázkových pojmových máp prostredníctvom nástrojov cloudovej platformy Prezi, webovej aplikácie Microsoft Sway a desktopovej aplikácie FreeMind/Mindomo a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií vzdelávacieho obsahu a interaktívnych videí realizovaných prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi (Prezi Present; Prezi Video) uplatniteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti;
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vytvárať a do pedagogickej činnosti aplikovať responzívne online prezentácie prostredníctvom aplikácie Microsoft Sway s akcentom rozvoja komunikačných zručností detí, vzbudenia zvedavosti detí o prírodné reálie, vytvárania zmysluplného poznania o fungovaní sveta a spôsobilosti používať prírodovedné vedomosti podložené faktami;
 • Nadobúdame digitálne zručnosti s desktopovou aplikáciou FreeMind, resp. Mindomo cestou tvorby obrázkových pojmových máp (doplnené informačnými zdrojmi edukačného charakteru) ako inovatívnej metódy elementárneho rozvoja prírodovednej gramotnosti detí predprimárnej edukácie;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

11. Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitateľskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti zameranej na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku zúčastnených v predprimárnej edukácii s využitím inovatívnych metód akými sú pojmové mapy a rozšíriť digitálne zručnosti v oblasti ich vytvárania pomocou počítačovej aplikácie FreeMind/Mindomo s cieľom inovácie svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozšíriť teoretický rámec poznatkov pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti detí prostredníctvom zabezpečenia rôznych aktivít zábavnou a hravou formou realizovaných v predprimárnom vzdelávaní s podporou interaktívnych riešení;
 • Rozšíriť diapazón profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie o rôzne metódy a postupy na rozvíjanie prvotných pokusov o čítanie a písanie u detí predškolského veku;
 • Vytvoriť praktické ukážky obrázkových pojmových máp zameraných na rozvoj predčitateľských zručností detí s potenciálnou možnosťou ich efektívneho využitia v konkrétnych kurikulárnych témach;
 • Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o schopnosť efektívne aplikovať metódu pojmových máp pri vlastnej pedagogickej činnosti ako prostriedku rozvoja predčitateľských zručností detí predprimárnej edukácie.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

12. Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov v oblasti tvorby a správy autorsky pripravených gamifikačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v kontexte zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD).

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s vybranými didaktickými nástrojmi cloudovej platformy SMART Learning Suite, ClassFlow a Kahoot! určenými pre podporu gamifikácie výučby v školskom klube detí ako trend meniaci vzdelávanie;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie vychovávateľov o spôsobilosť efektívne využívať nástroje desktopovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online cestou tvorby gamifikačných edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu s cieľom zabezpečenia prípravy na vyučovanie zábavnou a hravou formou u cieľovej skupiny žiakov (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) realizovaných v školskom klube detí. (SMART Notebook: Lesson Activity Toolkit 2.0; SMART lab; SMART Exchange; nástroje karty Doplnky; budovanie vlastnej aktivity – karta Doplnky; SLS Online: Game Based Activities; Shout it Out; Predpripravené šablóny aktivít);
 • Vytvárame pôsobivé vedomostné hry a kvízy s dynamickými prvkami gamifikácie prostredníctvom webovej platformy Kahoot! v rámci aktuálneho trendu zavádzania inovatívnych, zážitkových a efektívnych metód do procesu vzdelávania na ZŠ/SŠ;
 • Rozširujeme si profesijné digitálne zručnosti o schopnosť efektívne využívať nástroje cloudového prostredia ClassFlow cestou tvorby edukačných aktivít, zábavných vedomostných hier a interaktívnych úloh založených na princípe gamifikácie, uplatniteľných v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov školského klubu detí (ŠKD);

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

13. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD).

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií a interaktívnych videí vzdelávacieho obsahu, resp. záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD, realizovaných prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi (Prezi Present; Prezi Video) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD);
 • Inovujeme didaktické prístupy k výchovno-vzdelávacím aktivitám realizovaných v školách alebo školských zariadeniach prostredníctvom pôsobivých nelineárnych prezentácií a interaktívnych videí vytvorených v prostredí cloudovej platformy Prezi;
 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti koncepcie návrhu a tvorby responzívnych prezentácií s edukačným obsahom a akcentom na cloudové riešenie Microsoft Sway;
 • Zdokonaľujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vytvárať a modifikovať responzívne online prezentácie s pôsobivým vzdelávacím obsahom, resp. obsahom z oblasti záujmových aktivít žiakov v rámci ŠKD, prostredníctvom aplikácie Microsoft Sway využiteľné vo výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD);

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

14. Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind a Xmind využiteľných vo vlastných výchovno-vzdelávacích aktivitách realizovaných v školách a školských zariadeniach (ŠKD) u cieľovej skupiny žiakov.

 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti efektívneho aplikovania metódy pojmových máp vo výchovno-vzdelávacích činnostiach realizovaných v školách a v školských zariadeniach (ŠKD) ako prostriedku rozvoja samostatného učenia sa žiakov a rozvoja ich komunikačných schopností;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie FreeMind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích činnostiach u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pojmových máp prostredníctvom nástrojov softvérovej aplikácie Xmind uplatniteľných pri vlastných výchovno-vzdelávacích činnostiach u cieľovej skupiny intaktných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností a kritického myslenia;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

15. Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávateľov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení)

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť a inovovať digitálne zručnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti, vlastného profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

16. Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom programu inovačného vzdelávania je rozvíjať digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Sway a Teams v intenciách realizácie svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja.

 • Rozširujeme digitálne spôsobilosti v oblasti tvorby, štruktúrovania a formátovania dokumentov prostredníctvom vybraných nástrojov aplikácie Microsoft Word využiteľných pre potreby vytvárania odbornej dokumentácie začlenených žiakov a ich efektívneho aplikovania pre štandardný výkon svojich odborných činností;
 • Nadobúdame zručnosti vo vytváraní dokumentov (ako napr. listov, pozvánok, štítkov, atď.) prostredníctvom nástroja hromadná korešpondencia využiteľných v rámci vytvárania/vedenia príslušnej odbornej dokumentácie;
 • Zdokonaľujeme profesijné kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať diapazón formulárových ovládacích prvkov obsahu ActiveX pri tvorbe elektronických pracovných listov využiteľných v intenciách vlastnej odbornej činnosti;
 • Uplatňujeme vybrané nástroje a funkcie aplikácie Microsoft Excel pri spracovávaní a formátovaní tabelovaných údajov využiteľných odborným zamestnancom v intenciách svojej pracovnej činnosti a profesijného rozvoja;
 • Nadobúdame zručnosti vo vytváraní elektronických formulárov a tlačív prostredníctvom základných formulárových objektov poskytovaných aplikáciou Microsoft Excel; Aplikujeme vyhľadávacie funkcie;
 • Nadobúdame zručnosti v efektívnom využívaní kontingenčných tabuliek určených predovšetkým na manipuláciu s rozsiahlymi údajmi pre potrebu ich kvantitatívnej analýzy;
 • Rozširujeme vedomostný rámec v oblasti koncepcie návrhu a tvorby responzívnych online prezentácií a pôsobivých multimediálnych portfólií s akcentom na cloudovú aplikáciu Microsoft Sway (Microsoft 365);
 • Rozvíjame digitálne zručnosti o spôsobilosť efektívne využívať platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérovú aplikáciu Microsoft Teams v rámci realizácie odbornej činnosti a vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

17. Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vytvárania pôsobivých (video) prezentácií a pútavých grafických vizuálov s integrovanými multimediálnymi a animovanými prvkami prostredníctvom aplikácií cloudovej platformy Prezi a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej odbornej činnosti a profesijného rozvoja.

 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pôsobivých nelineárnych prezentácií realizovaných prostredníctvom nástrojov cloudovej aplikácie Prezi Present (platformy Prezi) uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu a tvorby pôsobivých video-prezentácií realizovaných prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Video (platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie v oblasti návrhu, tvorby a zdieľania pútavých grafických vizuálov (plagáty; animované vizualizácie; interaktívne infografiky a dashboardy/nástenky určené na vizuálnu reprezentáciu informácií; príspevky na sociálnych sieťach; animované videá formátu gifmp4) s implementovanými animovanými prvkami a vizuálnymi efektami realizovaných prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Design (platformy Prezi) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení;

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Prihláška na stiahnutie (.doc)

18. Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 18/2020–IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní)

Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými grafickými softvérovými aplikáciami a ich uplatneniu v intenciách vedenia výchovno-vzdelávacej činnosti a vo svojom profesijnom rozvoji.

 • Osvojujeme si princíp a metodiku práce s detským kresliacim programom Tux Paint s cieľom jeho efektívneho aplikovania do vzdelávacích aktivít, cestou bádania, tvorby a vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv detí zúčastnených v predprimárnej edukácii;
 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť efektívne využívať nástroje grafických editorov Revelation Natural ART, Zoner Callisto, resp. Drawing for Children vo vytváraní pútavých grafických vizuálov uplatniteľných pri edukačných aktivitách realizovaných v intenciách vlastnej pedagogickej činnosti;

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;

Prihláška na stiahnutie (.doc)

Pripravujeme inovačné programy aj pre ďalšie cieľové skupiny.