Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) .

SOFTIMEX Academy, s.r.o. dňa 12.10.2020 , 2.2.2021 , 7.9.2021 a 16.2.2022 získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

  • Ev.č.:18/2020-IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní;
  • Ev.č.:19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji;
  • Ev.č.:17/2020-IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ/SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu.
  • Ev.č.:7/2021 – IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie
  • Ev.č.:8/2021 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi v školách a školských zariadeniach prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení
  • Ev.č.:36/2021 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií
  • Ev.č.:3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií PZ regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe

Pripravujeme na ministerstvo školstva ďalšie žiadosti o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania pre ďalšie cieľové skupiny.

Ponuka programov inovačného vzdelávania je zverejnená na webovej stránke v časti Vzdelávacie programy – Inovačné.

Ako oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania môže SOFTIMEX Academy, s.r.o. poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením.