SOFTIMEX Academy, s.r.o. je vzdelávacou spoločnosťou s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na ďalšie profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva. Našim dlhoročným poslaním je pomáhať školám v aktívnom zavádzaní trendových a inovačných digitálnych didaktických prostriedkov podporujúcich najmodernejšie formy školskej výučby. Sme presvedčení, že k ich efektívnemu používaniu na školách prispievajú aj naše akreditované školenia. V rámci obsahového zamerania školení so skúseným a erudovaným tímom lektorov sa  snažíme opierať o širokú škálu digitálnych, interaktívnych riešení a didaktických softvérových aplikácií podporujúcich inovatívne formy výučby a všestranný rozvoj osobnosti žiakov na všetkých vzdelávacích stupňoch a typoch škôl.

Ako prvá firma na Slovensku v oblasti vzdelávania sme obdržali od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR akreditované programy inovačného vzdelávania s názvom Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní a Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese.

Certifikát ISO 9001:2016

SOFTIMEX Academy, s.r.o. je držiteľom certifikátu za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016 od certifikačnej spoločnosti TSÜ, a.s. , člen nemeckej skupiny TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH.

Registrovaná ochranná známka

Naša spoločnosť je majiteľom slovnej ochrannej známky “MULTIMEDIA a INTERNET” zaregistrovanej na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s platnosťou do 26.01.2024 pre zoznam zatriedených tovarov a služieb 41 – Školenie, vyučovanie, vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov, organizovanie rekvalifikačných kurzov, interaktívne kurzy a semináre a kurzy a semináre na diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete, alebo internetu; korešpondenčné kurzy.