V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu minimálne 20 hodín za dva školské roky. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola.

V súvislosti s oprávneniami na organizovanie a vykonávanie inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získanými od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje SOFTIMEX Academy, s.r.o. školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka prípravy a realizácie aktualizačného vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O násKontakt).

Školenia v rámci programov aktualizačného vzdelávania realizujeme priamo na Vašich školách po celom Slovensku.

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s odborným garantom vzdelávacích programov prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy.

Ako poskytovateľovi vzdelávania v čase šírenia sa nákazy COVIT-19 a zákazu zhromažďovania sa nám bolo Ministerstvom školstva odporúčané využiť možnosť poskytovať vzdelávanie ,,ON-LINE” formou.

Ponuka programov aktualizačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením

  • Práca v digitálnom svete
  • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov
  • Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby
  • Tabletové zariadenia vo vzdelávaní
  • Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
  • Interaktívna tabuľa a multimédiá
  • Multimédiá a internet
  • Využitie grafických editorov v edukačnom procese  
  • Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel