V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/školské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Aktualizačné vzdelávanie má PZ a OZ povinnosť absolvovať celkovo za dva roky v rozsahu 20 h. Teda podľa konkrétnej potreby školy môže byť aktualizačné vzdelávanie na danú tému aj 4 hodinové. (§ 87 ods. 10 zákona č. 138/2019 Z. z.)

V súvislosti s oprávneniami na organizovanie a vykonávanie inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získanými od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje SOFTIMEX Academy, s.r.o. školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením

Cena za aktualizačné vzdelávanie sa odvíja od zvoleného počtu hodín a aj počtu účastníkov. V prípade upresnenia požadovaného počtu hodín a počtu účastníkov obratom zašleme cenovú ponuku.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka prípravy a realizácie aktualizačného vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O násKontakt).

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s lektormi prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy.

Školenia v rámci programov aktualizačného vzdelávania realizujeme priamo na Vašich školách po celom Slovensku.

Ako poskytovateľovi vzdelávania v čase šírenia sa nákazy COVID-19 a zákazu zhromažďovania sa nám bolo Ministerstvom školstva odporúčané využiť možnosť poskytovať vzdelávanie ,,ON-LINE” formou.

Ponuka programov aktualizačného vzdelávania, ktoré školám a školským zariadeniam poskytujeme  v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (zákon č.138/2019 Z. z.), je tematicky zameraná do obsahových intencií programov inovačného vzdelávania vymedzené oprávnením (pozri Vzdelávacie programyInovačné) 

 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
 • Práca v digitálnom svete pre MŠ
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov
 • Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby
 • Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií
 • Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese
 • Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach
 • Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 • Využitie grafických editorov v edukačnom procese
 • Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami
 • Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel
 • Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • ďalšie