V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/školské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok. V šk. roku 2022/2023 výnimočne sa určuje povinne najmenej v rozsahu 20 hodín aktualizačného vzdelávania so zameraním na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.

Vzdelávanie podľa sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu.

Online vzdelávanie prebieha prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

V súvislosti s oprávneniami na organizovanie a vykonávanie inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získanými od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje SOFTIMEX Academy, s.r.o. školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením

Cena za aktualizačné vzdelávanie sa odvíja od zvoleného počtu hodín a aj počtu účastníkov. V prípade upresnenia požadovaného počtu hodín a počtu účastníkov obratom zašleme cenovú ponuku.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka prípravy a realizácie aktualizačného vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O násKontakt).

Obsahovú náplň školenia je možné po konzultáciách s lektormi prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy.

Školenia v rámci programov aktualizačného vzdelávania realizujeme priamo na Vašich školách po celom Slovensku.

Ponuka programov aktualizačného vzdelávania, ktoré školám a školským zariadeniam poskytujeme  v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (zákon č.138/2019 Z. z.), je tematicky zameraná do obsahových intencií programov inovačného vzdelávania vymedzené oprávnením (pozri Vzdelávacie programyInovačné) 

 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
 • Práca v digitálnom svete pre MŠ
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov
 • Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby
 • Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií
 • Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese
 • Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach
 • Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 • Využitie grafických editorov v edukačnom procese
 • Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami
 • Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel
 • Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • ďalšie