Základné informácie

V súlade s potrebami školy a školského zariadenia je povinnosť pedagogických a odborných zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Za absolvovanie aktualizačného vzdelávania nie sú žiadne príplatky, doklady o absolvovaní aktualizačného vzdelávania tvoria súčasť atestačného portfólia. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/školské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 organizuje škola v súlade s § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu najmenej 10 hodín a najviac 24 hodín so zameraním na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. 

Škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľmi inovačného vzdelávania (https://www.minedu.sk/inovacne-vzdelavanie/) v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho online prenosu.

Ponuka aktualizačného vzdelávania

V súvislosti s oprávneniami na organizovanie a vykonávanie inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získanými od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje SOFTIMEX Academy, s.r.o. školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením. 

Cena za aktualizačné vzdelávanie sa odvíja od zvoleného počtu hodín a aj počtu účastníkov. V prípade upresnenia požadovaného počtu hodín a počtu účastníkov obratom zašleme cenovú ponuku.

Ak potrebujete poskytnúť ďalšie informácie, čo sa týka prípravy a realizácie aktualizačného vzdelávania, kontaktujte prosím telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu jedného z našich lektorov (O násKontakt).

Školenia v rámci programov aktualizačného vzdelávania realizujeme prezenčne priamo na Vašich školách po celom Slovensku. Ak prebieha vzdelávanie ONLINE, tak prostredníctvom softvérovej platformy ZOOM Cloud Meetings.

Ponuka programov aktualizačného vzdelávania, ktoré školám a školským zariadeniam poskytujeme v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (zákon č.138/2019 Z. z.), je tematicky zameraná do obsahových intencií programov inovačného vzdelávania vymedzené oprávnením (pozri Vzdelávacie programy – Inovačné)

Obsahovú náplň aktualizačného vzdelávania je možné po konzultáciách s lektormi prispôsobiť špecifickým požiadavkám školy. Ako poskytovateľ aktualizačného vzdelávania Vám na základe dohodnutej obsahovej náplne vášho aktualizačného vzdelávania navrhneme aj jeho výstižný názov. Po úspešnej realizácii aktualizačného vzdelávania vydáme účastníkom potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podľa § 57 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponuka programov aktualizačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Ide o programy aktualizačného vzdelávania pre školský rok 2023/2024, každý v rozsahu 20 hodín, zamerané na oblasť digitalizácie výchovy a vzdelávania

(č. 1) Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu (ActivInspire, ClassFlow, Socrative 2.0/Kahoot!)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je rozšíriť a aktualizovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (MŠ, ZŠ, SŠ) v oblasti tvorby gamifikačných edukačných aktivít, online vedomostných testov a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií.

 • Uplatnenie softvérových aplikácií ActivInspire a ClassFlow v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu s inkorporovanými prvkami gamifikácie.
 • Vytvárame pôsobivé vedomostné online aktivity s dynamickými prvkami gamifikácie prostredníctvom softvérovej platformy Socrative 2.0/Kahoot! v rámci aktuálneho trendu zavádzania inovatívnych, zážitkových a efektívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ/ZŠ/SŠ.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;
 • školský špeciálny pedagóg;
 • majster odbornej výchovy.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

(č. 2) Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu (Prezi Present, Prezi Video, Microsoft Sway)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je rozvíjať profesijné digitálne kompetencie pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (MŠ, ZŠ, SŠ) cestou vytvárania pôsobivých (video) prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom softvérových aplikácií Prezi Present a Prezi Video ako súčasť cloudovej platformy Prezi a webovej aplikácie Microsoft Sway podporujúcej tvorbu responzívnych online prezentácií a vedieť ich efektívne uplatňovať v intenciách svojej pedagogickej činnosti.

 • Rozvíjame digitálne zručnosti v tvorbe pôsobivých (video)prezentácií vzdelávacieho obsahu prostredníctvom prezentačnej platformy Prezi (Prezi Present a Prezi Video) cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD).
 • Rozširujeme profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť vytvárať responzívne online prezentácie vzdelávacieho obsahu prostredníctvom aplikácie Microsoft Sway cestou vyjadrovania vlastných vizuálnych predstáv uplatniteľných v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školách alebo školských zariadeniach (ŠKD).

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;
 • školský špeciálny pedagóg;
 • majster odbornej výchovy.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

(č. 3) Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu (SMART Notebook Plus, SMART Lumio, Mindomo/XMind)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je rozšíriť a aktualizovať digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (MŠ, ZŠ, SŠ) v oblasti tvorby gamifikačných edukačných aktivít a pútavých prezentácií vzdelávacieho obsahu s inkorporovanými dynamickými prvkami gamifikácie prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií.

 • Uplatnenie softvérových aplikácií SMART Notebook Plus a SMART Lumio v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu s inkorporovanými dynamickými prvkami gamifikácie.
 • Vytvárame obrázkové/pojmové mapy prostredníctvom softvérovej aplikácie Mindomo/XMind v rámci aktuálneho trendu zavádzania inovatívnych, zážitkových a efektívnych metód do výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ/ZŠ/SŠ.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;
 • majster odbornej výchovy.

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

(č. 4) Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb pedagogickej praxe (Microsoft 365, Google Workspace)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je kontinuálne rozvíjať u pedagogických zamestnancov regionálneho školstva (MŠ, ZŠ, SŠ) profesijnú digitálnu gramotnosť o spôsobilosť efektívne uplatňovať vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 a Google Dokumenty v intenciách svojej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Microsoft Word, Excel, Forms, Sway a OneDrive cestou tvorby digitálnych dokumentov určených pre potrebu výchovno-vzdelávacieho procesu na MŠ/ZŠ/SŠ a vlastného profesijného rozvoja.
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, vedomostných testov a formulárov, tabelovaných údajov a multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií (Google Dokumenty, Google Tabuľky, Google Prezentácie, Google Formuláre) integrovaných v rámci cloudovej platformy Google Workspace s akcentom na Disk Google využiteľných pedagogickým zamestnancom regionálneho školstva v intenciách výchovno-vzdelávacej činnosti na MŠ/ZŠ/SŠ a vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ;
 • vychovávateľ;
 • pedagogický asistent;
 • školský špeciálny pedagóg;

Podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ materskej školy;
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy;
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy;
 • učiteľ strednej školy;
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • učiteľ jazykovej školy.

(č. 5) Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb praxe (Prezi Present, Prezi Video, Google Workspace)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je kontinuálne rozvíjať u odborných zamestnancov regionálneho školstva profesijnú digitálnu gramotnosť o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérové aplikácie Prezi Present a Prezi Video (platformy Prezi) a vybrané softvérové aplikácie platformy Google Workspace v intenciách vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole/školskom zariadení, alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Rozvíjame profesijné digitálne kompetencie o spôsobilosť v oblasti koncepcie návrhu a tvorby pôsobivých online (video) prezentácií realizovaných prostredníctvom cloudovej aplikácie Prezi Present a Prezi Video (platformy Prezi) uplatniteľných pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení, resp. v rámci vlastného profesijného rozvoja.
 • Realizujeme kolaboratívnu tvorbu a správu online textových dokumentov, vedomostných testov a formulárov, tabelovaných údajov a multimediálneho prezentačného obsahu prostredníctvom vybraných softvérových aplikácií cloudovej platformy Google Workspace využiteľných odborným zamestnancom pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení, resp. v rámci vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

(č. 6) Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií odborných zamestnancov regionálneho školstva v kontexte aktuálnych požiadaviek a potrieb praxe (Mindomo/XMind, Microsoft 365)

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je kontinuálne rozvíjať u odborných zamestnancov regionálneho školstva profesijnú digitálnu gramotnosť o spôsobilosť efektívne uplatňovať softvérovú aplikáciu Mindomo/XMind a vybrané softvérové aplikácie platformy Microsoft 365 v intenciách vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole/školskom zariadení, alebo ďalšieho profesijného rozvoja.

 • Vytvárame pojmové mapy v prostredí aplikácie Mindomo/XMind uplatniteľné pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení, resp. v rámci vlastného profesijného rozvoja.
 • Rozvíjame digitálne zručnosti pedagogických zamestnancov regionálneho školstva o spôsobilosť efektívne využívať cloudovú platformu Microsoft 365 s akcentom na softvérové aplikácie Word, Excel, Forms, Sway a OneDrive cestou tvorby digitálnych dokumentov využiteľných odborným zamestnancom pri vlastnej odbornej činnosti realizovanej v škole alebo v školskom zariadení, resp. v rámci vlastného profesijného rozvoja.

Cieľová skupina odborných zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené

Kategória odborných zamestnancov:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • logopéd a školský logopéd,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg.

Výber z ďalších programov aktualizačného vzdelávania so zameraním na digitalizáciu výchovy a vzdelávania realizovaných našimi lektormi v poslednom období:

 • Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou interaktívnych digitálnych riešení
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov
 • Využitie hlasovacieho zariadenia učiteľmi na ZŠ/SŠ pre podporu interaktívnej výučby
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese
 • Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií
 • Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach
 • Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
 • Práca v digitálnom svete pre MŠ
 • Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole
 • Prezentačné aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Uplatnenie vybraných aplikácií platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa

a ďalšie podľa požiadaviek a potrieb škôl a školských zariadení.