Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) . SOFTIMEX Academy, s.r.o. dňa 12.10.2020 získala oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

  • Ev.č.:18/2020-IV Interaktívne tabule a multimédiá vo vzdelávaní;
  • Ev.č.:19/2020-IV Využitie mobilných aplikácií v profesijnom rozvoji;
  • Ev.č.:17/2020-IV Zdokonaľovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu.

Ponuka programov inovačného vzdelávania je zverejnená na webovej stránke v časti Vzdelávanie.

Ako oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania môže SOFTIMEX Academy, s.r.o. poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc aj pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania tematicky zameraného na oblasti vymedzené oprávnením.